Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: OntDekkers die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
Diensten: Alle werkzaamheden waartoe de opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct
verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woord;
Coach: Diegene die de Diensten verleent;
Coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings-, advies- of coachtraject;
Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door
Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

WhatsApp Starten
Waar kan ik je mee helpen?
Hey! Waar kan ik je mee helpen?